Kengo Kuma / WOVEN

Termín:          12.1. – 12.2.2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Brněnská repríza první výstavy významné osobnosti současné světové architektury ve střední Evropě, která se koná ve spolupráci s Galerií Jaroslava Frágnera, Fakultou architektury ČVUT a pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR. Ateliér představí Kumovy projekty a modely s důrazem na evropský kontinent. Kengo Kuma je celosvětově uznávaný japonský architekt, který má pobočky jak v Tokiu, tak v Paříži. Mezi jeho nejznámější realizace patří např. Muzeum dřevěného mostu Yusuhara, Water/Glass (AIA Benedictus Award), Stage in Forest, Asakusa, Výzkumné centrum v Muzeu Prostho GC, Sunny Hills Japan, lázně Ginzan ‘Shirogane-yu’, restaurace Sake No Hana, Green Cast nebo Toyoma Center for Performance Arts (Architectural Institute of Japan Annual Award). Z významných projektů poslední doby jmenujme například Kabukiza, Besancon Arts and Culture Center a FRAC v Marseilles.V roce 2015 byl vybrán jako autor Olympijského stadionu pro OH 2020. Kuma je rovněž autorem několika publikací, například Anti-Object, z nedávné doby Natural Architecture a Small Architecture, jež si získaly širokou čtenářskou obec z celého světa.

Česká cena za architekturu 2016

Termín:          2.3. – 13.4.2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Česká komora architektů (ČKA) v lednu 2016 vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Soutěžní přehlídka se setkala s obrovským zájmem architektů, kteří do ní přihlásili téměř 500 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan Koleček, Miriam Lišková, Joe Morris, Martin Rein-Cano a Jan De Vylder) do užšího výběru nominovala 63 děl, ze kterých na podzim 2016 vzejde zhruba deset finalistů a celkový vítěz České ceny za architekturu. Nominační večer se konal 14. června v kulturním prostoru La Fabrika v pražských Holešovicích. Výstava je průřezem nejkvalitnějších architektonických počinů posledních desetiletí.

Robert Konieczny / Prostory na míru

Termín:          9.5. – 11.6. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava, přednáška
Přednáška:    9.5. 2017 v 15:00 Aula A310 Fakulta architektury VUT v Brně,Poříčí 5
Vernisáž:        9.5. 2017 v 18:00 v Galerii Architektury Brno

Na začátku května přijede do Brna osobnost evropské architektury Robert Konieczny, který 9. května v Galerii architektury Brno zahájí výstavu ROBERT KONIECZNY – PROSTORY NA MÍRU. Výstava představí průřez tvorbou jeho ateliéru KWK PROMES, který založil v roce 1999 s kolegyní Marlene Wolnik a jež od roku 2005 vede sám v polských Katowicích.Robert Konieczny sbírá se svými domy četná ocenění a právem se jeho práce dostává do popředí mediálního zájmu coby příklady kvalitní současné architektury. Již jedenáct jeho staveb bylo nominováno na evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a na přelomu roku zaujal světovou veřejnost svým domem ARCHA v polských Beskydech, která byla respektovaným časopisem Wallpaper vyhlášena nejlepším domem světa roku 2017.
„Na rozdíl od svých mnohých kolegů je Konieczny proti přílišné estetizaci architektury. To, oč ve svých návrzích usiluje nejvíce, je vytvoření logického prostoru. Podstatou navrhování pro něj není jen pouhé skládání funkcí do připraveného rámce, ale práce na konceptu, jež znamená hledání racionálních prostorových řešení, vhodné formy a funkce a v neposlední řadě použití odpovídajících materiálů.“ uvádí principy práce architekta Konieczneho ředitel galerie Gabriel Kurtis.http://www.kwkpromes.pl/en/c/news

Drazí architekti…

Termín:          13.–27. 6. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava, diskuse

Výstava „Drazí architekti…“ chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Většina architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe. Podkopávají tak potenciál navrhování a plánování podílet se na zlepšování veřejného života. Dnešní doba klade na profesi architekta vysoké nároky. Samozřejmě existují veřejná témata, které jsou součástí agendy architekta – funkce městského architekta, novela stavebního zákona, tvorba územních plánů, vztah architektury a památkové péče apod. Ale problematika např. konceptu práva na město, demokratického plánování a participace veřejnosti, privatizace a komercializace veřejného prostoru, regulace (užívání) veřejného prostoru, gentrifikace, ghettoizace, zákon o sociálním bydlení, marketing a konkurenceschopnost měst, udržitelnost se zdají být značnou částí českých architektů a urbanistů opomíjeny.

Aaltova příroda

Termín:          11.7. – 13.8. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Brněnská repríza výstavy připravené Kabinetem architektury v Ostravě ve spolupráci s Universitou Aalto v Espoo ve Finsku se zaměřuje na méně známé období v tvorbě finského architekta Alvara Alto, u nehož se ve 30.letech projevil velký zájem o tradiční japonskou architekturu. Výstava jako první detailně zkoumá roli japonské a finské lidové tradice stavitelství v díle jednoho z nejvýznamnějších světových tvůrců moderní architektury a umění 20. století.

Nájemní bydlení / Zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra

Termín:          18.8. – 15.9. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Výstava, již připravila Galerie Jaroslava Fragnera, otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.

PLÁN pro Brno – Kompaktní město

Termín:          26 . a 27. září 2017
Místo:             Kino SCALA, Moravské náměstí 127/3, Brno
Náplň:            Mezinárodní konference

Cílem prvního ročníku pravidelné konference o rozvoji města ve 21. století je nastartovat zájem veřejnosti o podobu a fungování českých měst, především Brna, kde se akce koná. Jak toho chceme dosáhnout? Poutavou a graficky atraktivní prezentací úspěšných projektů ze zahraničí i z Česka. Konference bude přístupná pro širokou veřejnost a zdarma. Během dvou dnů na ní vystoupí elity evropského urbanismu a architektury, čeští odborníci, brněnští politici a zástupci zájmových sdružení, kteří se dlouhodobě angažují v tématech rozvoje Brna i dalších českých měst.Program konference bude složený ze dvou bloků prezentací úspěšných projektů s následnými diskuzemi. Návštěvníci získají obrázek o tom, jak vypadají a fungují města v zahraničí. Zjistí, proč je pro moderní město důležitý kvalitní veřejný prostor a architektura. Dozví se také, jak se mohou do plánování města sami zapojit.Podtitulem konference je Kompaktní město. Hlavními tématy jsou pak koncepce dopravy města Brna a lokální centra mimo centrum města.

Veřejný prostor CZ_Krajina města 1990 – 2017 / Public space CZ_Urban landscape

Termín:          27. 9. – 27. 10. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava, přednášky, publikace

Plánovaná výstava představí již široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožují: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj. Výstava by tedy měla skloubit jak propagaci pozitivního vývoje, kterou by bylo možné využít i při reprízách výstavy v zahraničí, tak problémově orientované analýzy, prezentované dokumentární formou např. formou video-reportáží nebo fotokolážemi.“

Města s dobrou adresou / Cities with good address

Termín:          3. 11. – 30. 11. 2017
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Jaká je cena veřejného prostoru? Co jsme ochotni udělat pro čistý vzduch? Jakou hodnotu má zdravé a bezpečné prostředí pro nás a naše děti?.. Pomoci zodpovědět tyto ale i další otázky může putovní výstava Města s dobrou adresou, o jejíž vznik se postaralo Velvyslanectví Dánska v ČR. Výstava má nastartovat v českých podmínkách veřejnou diskusi o kvalitě života v našich městech, především v souvislosti s mobilitou.

David Vávra – Běžet s domy / David Vávra – Run with houses

Termín:          13. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

David Vávra není jen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy), ale je především architektem. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry připravenou Galerií Jaroslava Fragnera přináší ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou. Kromě několika vybraných staveb, prezentovaných i formou modelů, představí výstava průřez tvorbou, originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům, koláže, ale také scénografické návrhy divadelních her.

ed: Změna programu vyhrazena.

pro více informací: Michaela Nováková, info@galeriearchitektury.cz, +420 542 211 701